drukuj   PDF     polecam
Małgorzata Nierychała kancelaria notarialna

Szanowni Państwo

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

W kancelarii cały zespół ludzi czuwa nad bezpieczeństwem Państwa obrotu prawnego i dokłada starań, aby najważniejsze dla Państwa sprawy życiowe mogły być załatwiane sprawnie, dokładnie i bezpiecznie.

Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2008r. Nr 189 poz. 1158 z późn.zm.) notariusz dokonuje m.in. następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne – dokumentujące w szczególności: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku i zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyza), umowy podziału majątku dorobkowego, umowy spółki, protokoły ze zgromadzeń spółek i inne protokoły, testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mają skutki prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku);
  3. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu lub odcisku palca, zgodności odpisu z okazanym oryginałem dokumentu, daty pewnej, pozostawania przy życiu lub określonym miejscu);
  4. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  5. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
  6. Zapraszam

    Małgorzata Nierychła

    Notariusz

Copyright © 2024 www.nierychla.pl