drukuj   PDF     polecam
Małgorzata Nierychała kancelaria notarialna

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych

(poniższe wyliczenie ma charakter przykładowy – w zależności od stanu faktycznego i prawnego może istnieć konieczność złożenia również innych dokumentów wskazanych przez Notariusza)


Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych

Czynności z zakresu prawa spadkowego

TESTAMENT

 • dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania)
 • dane osobowe osoby lub osób powołanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL)
 • w razie wydziedziczenia osoby z kręgu uprawnionych do zachowku – dane osobowe wydziedziczanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL)
 • w razie ustanawiania zapisu – opis przedmiotu zapisu.

PRZYJĘCIE / ODRZUCENIE SPADKU

 • dane osobowe osoby przyjmującej / odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania),
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych,
 • nr sygnatury sprawy spadkowej (jeżeli toczy się postępowanie)

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

(dotyczy spadków otwartych po 1 lipca 1984 roku)
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (jeżeli nie zostały złożone oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku i nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku, niezbędne są 2 odpisy),
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia/ małżeństwa/ zgonu spadkobierców,
 • nr PESEL spadkodawcy (np. unieważniony dowód osobisty lub zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o numerze PESEL),
 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania),
 • jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery ksiąg wieczystych.

Czynności dotyczące obrotu nieruchomościami

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ)

 • odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc),
 • wypis z rejestru gruntów (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • wypis z kartoteki budynków,
 • informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź o braku takiego planu (w wypadku braku planu dopuszczalne jest złożenie ważnej decyzji o warunkach zabudowy),
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis nieruchomości i budynków na niej posadowionych,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania, stan cywilny),
 • jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 • odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis lokalu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania, stan cywilny),
 • jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

Czynności dotyczące obrotu prawami spółdzielczymi

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO

 • jeżeli jest prowadzona księga wieczysta - odpis zwykły księgi wieczystej (ważny 1 miesiąc),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni wydane do Notariusza (ważne 2 tygodnie),
 • podstawa nabycia (np. przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 • opis lokalu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania, stan cywilny),
 • jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

Pełnomocnictwa

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zameldowania),
 • zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),
 • w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.).

Czynności z zakresu prawa rodzinnego

UMOWY MAJATKOWE MAŁŻEŃSKIE

(np. rozdzielność majątkowa, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności)
 • dane osobowe małżonków / narzeczonych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • jeżeli umowa jest zawierana przed zawarciem małżeństwa – data planowanego ślubu,
 • jeżeli umowa dotyczy rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków, dodatkowo odpowiednie dokumenty dotyczące tegoż przedmiotu (np. odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia i in.).

Wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych powinny być złożone w kancelarii w oryginałach lub urzędowo poświadczonych kopiach.

Copyright © 2024 www.nierychla.pl